Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest firma „Domki letniskowe Kika Wojciech Stępień” z siedzibą w Sarbinowie ul. Młyńska 28 , 76-034 NIP 4990480112, REGON 320107977, forma prawna -
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu strony są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Administrator Danych
Domki Kika Wojciech Stępień jest administratorem danych swoich klientów. Firma przetwarza Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel ewentualnie adres zamieszkania.
Usługodawca czyli firma Domki letniskowe Kika Wojciech Stępień przetwarza dane w celu rezerwacji, wypisania faktury, rozliczenia się z opłaty klimatycznej.
Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy rezerwacji, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Domki letniskowe Kika Wojciech Stępień jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@turystykakika.pl
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Usługodawca szyfruje dane oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.